ABA-forum - Netværk for tidlig og intensiv behandling af autisme


Skriv din e-mail her og tryk ’Tilmeld’. Så modtager du ABA-forums elektroniske nyhedsbrev.

Hvis du synes, at ABA-forum.dk er brugbart, så meld dig ind i ABA-foreningen. På den måde kan du støtte arbejdet med at opdatere og videreudvikle dette website.
Bliv medlem

FORSKNINGSABSTRACTS

Ny forskning i november måned

I november er der udgivet mere end 225 videnskabelige artikler om autisme. Hovedparten er medicinsk forskning om fx genetik og medicinering, men der er også kommet en del artikler inden for de fagområder, som ABAforum dækker. 44 studier er det blevet til inden for områderne pædagogik og pædagogiske interventioner, familiestudier, socialforskning, økonomisk, politisk og juridisk forskning.

Det store antal fagligt relevante artikler gør det ikke muligt at skrive danske abstracts eller danske søgeord. Men alle artiklerne er blevet tilføjet til ABAforums database over ny forskning. Man kan søge i databasen på alle ord i de danske eller engelske titler eller i engelske abstracts. Søg i databasen

Oversigt over ny forskning i november 2007

Interventionsstudier baseret på gruppedesign
Interventionsstudier baseret på single-subject-design
Familiestudier
Forsknings- og udredningsmetodik
Juridisk og politisk forskning
Økonomisk forskning
Forskning i personale og supervision

Forsknings- og litteraturoversigter

Interventionsstudier baseret på gruppedesign

Reaktioner på nye stimuli hos børn med autisme mens de deltager i interventioner målrettet delt opmærksomhed eller symbolske legefærdigheder
Children with autism's response to novel stimuli while participating in interventions targeting joint attention or symbolic play skills

Udvikling af social interaktion og forståelse hos personer med autismespektrumforstyrrelser: en gruppebaseret intervention
Developing social interaction and understanding in individuals with autism spectrum disorder: A groupwork intervention

Kort rapport: Relativ effektivitet af forskellige hjemmebaserede adfærdsmæssige tilgange til tidlig oplæring
Brief Report: Relative Effectiveness of Different Home-Based Behavioral Approaches to Early Teaching Intervention

Pilotundersøgelse af forældretræningsprogram for småbørn med autisme: PLAY Project Home Consultation program
Pilot study of a parent training program for young children with autism: The PLAY Project Home Consultation program

Retrospektiv evaluering af en intensiv behandlingsmetode for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelse
Retrospective evaluation of an intensive method of treatment for children with pervasive developmental disorder

En virtuel tilgang til indlæring af sikkerhedsfærdigheder til børn med autismespektrumforstyrrelser
A virtual approach to teaching safety skills to children with autism spectrum disorder.

Interventionsstudier baseret på single-subject-design

Kort rapport: Måling af effektivitet i oplæring af social opmærksomhed hos børn med Aspergers syndrom og højt fungerende autisme
Brief Report: Measuring the Effectiveness of Teaching Social Thinking to Children with Asperger Syndrome (AS) and High Functioning Autism (HFA)

Effekter af sociale historier på social adfærd hos førskolebørn med autismespektrumforstyrrelser
Effects of Social Stories on Prosocial Behavior of Preschool Children with Autism Spectrum Disorders

Indlejring af en opgave med ens matching i et promptningshierarki for at fremme tilegnelse af konditionelle diskriminationer hos børn med autisme
Embedding an identity-matching task within a prompting hierarchy to facilitate acquisition of conditional discriminations in children with autism

Effekter af brug af visuelle strategier i legegrupper for børn med autismespektrumforstyrreler og deres kammerater
Effects of the Use of Visual Strategies in Play Groups for Children with Autism Spectrum Disorders and their Peers

Effekter af individuelle arbejdssystemer på selvstændighed hos elever med autisme
Effects of an individual work system on the independent functioning of students with autism

Læring af spontane responser til småbørn med autisme
Teaching spontaneous responses to young children with autism

Virkninger af 9-måneders løbebåndstræning på motionsevne og vægtreduktion for unge med autisme i svær grad
The efficacy of a 9-month treadmill walking program on the exercise capacity and weight reduction for adolescents with severe autism

Kognitiv adfærdsbehandling af komorbide angstforstyrrelser og sociale problemer hos højtfungerende børn med autisme: en case
Cognitive behavioral treatment of comorbid anxiety disorders and social difficulties in children with high-functioning autism: A case report

Behandling af overdreven langsom respons hos en ung mand med Aspergers syndom med brug af differentieret forstærkning af kort responslatens
Treating excessively slow responding of a young man with Asperger syndrome using differential reinforcement of short response latencies

Problemadfærd opretholdt af undgåelse hos et barn med autisme: en funktionel analyse af antecendenter og evaluering af intervention baseret på ikke-betinget undgåelse og fading af instruktion
Escape-maintained problem behavior in a child with autism: Antecedent functional analysis and intervention evaluation of noncontingent escape and instructional fading.

Forældreimplementeret Natural Language Paradigm til forøgelse af sprog og leg hos børn med autisme
Parent-implemented natural language paradigm to increase language and play in children with autism

Brug af vedholdende interesser for at fremkalde delt opmærksomhed hos småbørn med autisme: teoretiske og kliniske implikationer for at forstå motivation
Using perseverative interests to elicit joint attention behaviors in young children with autism: Theoretical and clinical implications for understanding motivation

En social-adfærdsmæssig og læringsorienteret intervention for et barn med Aspergers syndrom: en kort beretning
A social-behavioral learning strategy intervention for a child with Asperger syndrome: Brief report

Virkninger af social historie hos et barn med autismespektrumforstyrrelser og moderat intellektuelt handicap
Social Story™ Efficacy With a Child With Autism Spectrum Disorder and Moderate Intellectual Disability

Familiestudier

Udvikling af et program til træning af forældre til børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser
Development of a parent training program for children with pervasive developmental disorders

Voksne søskende til personer med Downs syndrom versus autisme: resultater fra en større amerikansk rundspørge
Adult siblings of individuals with Down syndrome versus with autism: findings from a large-scale US survey

Forældrestress reducerer effektivitet af tidlige oplæringsinterventioner for autismespektrumforstyrrelser
Parenting Stress Reduces the Effectiveness of Early Teaching Interventions for Autistic Spectrum Disorders

Forældres indberetninger om brug af behandlinger for børn med autismespektrumforstyrrelser
Parental reports on the use of treatments and therapies for children with autism spectrum disorders.

Forsknings- og udredningsmetodik

Kort rapport: Udvikling og første afprøvning af en spørgeskemaversion af Environmental Rating Scale (ERS) til udredning af botilbud til personer med autisme
Brief Report: Development and Initial Testing of a Questionnaire Version of the Environmental Rating Scale (ERS) for Assessment of Residential Programs for Individuals with Autism


Kort rapport: validering af Stress Survey Schedule for Persons with Autism and Other Developmental Disabilities
Brief report: Validating the Stress Survey Schedule for Persons with Autism and Other Developmental Disabilities

Måling af sociale kommunikationsfærdigheder hos børn med autismespektrumforstyrrelser under interaktion med typiske kammerater
Measurement of Social Communication Skills of Children With Autism Spectrum Disorders During Interactions With Typical Peers

Juridisk og politisk forskning

Forskningsprojekt om socialt arbejde og autisme
Research project on advocacy and autism

Økonomisk forskning

Økonomiske konsekvenser af autismespektrumforstyrrelser hos børn i en svensk kommune
The economic consequences of autistic spectrum disorder among children in a Swedish municipality

Psykiatrisk hospitalisering blandt børn med autismespektrumforstyrrelser
Psychiatric Hospitalization Among Children with Autism Spectrum Disorders

Forskning i personale og supervision

Oplæring af træningsfærdigheder hos ikke-uddannet personale i et offentligt habiliteringstilbud
Training instructional skills with paraprofessional service providers at a community-based habilitation setting

Skolebaseret screening til bestemmelse af overdreven brug af ikke-uddannede fagfolk
School-Based Screening to Determine Overreliance on Paraprofessionals

Forsknings- og litteraturoversigter

Undervisning med Discrete Trials
Discrete trials teaching

Errorless learning: gennemgang og praktisk anvendelse til undervisning af børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser
Errorless learning: Review and practical application for teaching children with pervasive developmental disorders

Forbedringer af sproglige og kommunikative evner hos børn med autisme i kraft af alternative kommunikationssystemer
Improvement of language and communication ability in children with autism by assistant communication system

Udredning af udfordrende adfærd hos børn med autismespektrumforstyrrelser: en oversigt
Assessing challenging behaviors in children with autism spectrum disorders: A review.

Individualiserede læringsprogrammer for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser
Individualized education programs for youth with autism spectrum disorders.

En gennemgang af interventioner til reduktion af udfordrende adfærd i skolemiljøer for elever med autismespektrumforstyrrelser
A review of interventions to reduce challenging behavior in school settings for students with autism spectrum disorders.

Interventioner, der adresserer vanskeligheder ved overgange for personer med autisme
Interventions addressing transition difficulties for individuals with autism

Brug af træning i naturlige situationer for at forbedre læring hos personer med autisme: fokus på generaliseret undervisning i skolemiljøer
Using naturalistic procedures to enhance learning in individuals with autism: A focus on generalized teaching within the school setting

Forbedring af sociale legefærdigheder hos børn med autisme ved brug af kammerater og søskende som behandlere
Social play skill enhancement of children with autism using peers and siblings as therapists

Sociale færdighedsinterventioner for børn med autisme
Social skills interventions for children with autism

Udvikling af en virtuel virkelighedstræning for børn med autismespektrumforstyrrelser og føtale alkoholskader
An evolution of virtual reality training designs for children with autism and fetal alcohol spectrum disorders.

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk


Joi Bay / 04.01.2008)

  © 2006 ABAforum.dk