FORSKNINGSABSTRACTS

Ny forskning i december 2007

I december er der udgivet 30 studier inden for de fagområder, som dækkes af ABAforum. Hovedparten er undersøgelser af interventioner – fem gruppeundersøgelser og otte single-subject- studier. Single-subject-studier er effektundersøgelser, hvor antallet af deltagere er begrænset og hvor interventionens effekter ikke dokumenteres med statistiske analyser men ved at sammenligne måladfærden før, under og efter interventionen. Single-subject-studier kaldes også eksperimentelle studier af enkelte personer, N=1 design, intersubjekt design eller replikationsdesign. Selv om denne forskningsmetodik kaldes for single-subjekt design behøver det ikke dreje sig om kun en enkelt person; det kan også drejer sig om meget få personer, og hvor variationen mellem disse personer er så stor (fx aldersmæssigt, udviklingsmæssigt, diagnosemæssigt) at det ikke giver mening at tale om en sammenhængende gruppe af personer, og hvor der er for få personer til at foretage statistiske analyser.

Det store antal fagligt relevante artikler gør det ikke muligt at skrive danske abstracts eller danske søgeord. Men alle artiklerne er blevet tilføjet til ABAforums database over ny forskning. Man kan søge i databasen på alle ord i de danske eller engelske titler eller i engelske abstracts. Søg i databasen

Oversigt over ny forskning i december 2007

Interventionsstudier baseret på gruppedesign
Interventionsstudier baseret på single-subject-design
Familiestudier
Integration og inklusion
Forsknings- og udredningsmetodik

Forskning i handicappolitik og -jura
Økonomisk forskning
Forskning i personale og supervision

Forsknings- og litteraturoversigter

Interventionsstudier baseret på gruppedesign

Kognitive og adfærdsmæssige resultater af intervention hos småbørn med autisme
Cognitive, behavior and intervention outcome in young children with autism

Social validering af evidensbaserede metoder i autismebehandling hos forældre, lærere og administratorer
Social Validation of E vidence-Based Practices in Autism by Parents, Teachers, and Administrators

Evaluering af Relationship Development Intervention programmet
Evaluation of the Relationship Development Intervention Program

Virkninger af et manualiseret socialt behandlingsprogram for højtfungerende børn med autismespektrumforstyrrelser
Effectiveness of a Manualized Summer Social Treatment Program for High-Functioning Children with Autism Spectrum Disorders

Tilegnelse og generalisering af delt opmærksomhed og symbolske legefærdigheder hos småbørn med autisme
The Acquisition and Generalization of Joint Attention and Symbolic Play Skills in Young Children with Autism

Interventionsstudier baseret på single-subject-design

Undervisning i imitation og spontan brug af deskriptive gesti hos småbørn med autisme med brug af en adfærdsmæssig intervention i naturlige omgivelser
Teaching the Imitation and Spontaneous Use of Descriptive Gestures in Young Children with Autism Using a Naturalistic Behavioral Intervention

Social interaktion og repetitiv motorisk adfærd
Social Interaction and Repetitive Motor Behaviors

Incidental Teaching af alderssvarende sociale fraser til børn med autisme
Incidental Teaching of Age-Appropriate Social Phrases to Children with Autism

Funktionel oplæring af initiativ til delt opmærksomhed hos børn med autisme
Functional training for initiating joint attention in children with autism

Effekter af talemaskine på formulering af behov og brug af naturlig tale hos børn med autisme: en foreløbig undersøgelse
Effects of synthetic speech output on requesting and natural speech production in children with autism: A preliminary study

Intervention for tact som rapportering hos børn med autisme
Intervention for tact as reporting in children with autism

Resultater af sammenkopiering og fading på ordbilledlæsning hos en dreng med autisme
Effects of superimposition and background fading on the sight-word reading of a boy with autism

Familiestudier

Forældre til børn med autismespektrumforstyrrelser har legitime bekymringer for deres efterfølgende børn
Parents of Children with Autism Spectrum Disorders Have Merited Concerns about Their Later-Born Infants

En komparativ analyse af trivsel og mestring hos mødre til småbørn og mødre til unge med ASF
A Comparative Analysis of Well-Being and Coping among Mothers of Toddlers and Mothers of Adolescents with ASD

Hjælp til indvandrerfamilier til børn med autisme
Serving the needs of immigrant families of children with autism

Følelsesmæssige problemer og deres sammenhænge blandt forældre til børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser
Emotional distress and its correlates among parents of children with pervasive developmental disorders

Integration og inklusion

Venskaber hos højtfungerende børn med autismespektrumforstyrrelser: Blandede og ikke-blandede dyader
Friendship in High-functioning Children with Autism Spectrum Disorder: Mixed and Non-mixed Dyads

Forsknings- og udredningsmetodik

Sammenligning af metoder til funktionelle udredninger: en kvantitativ sammenfatning
Comparing functional assessment methodologies: a quantitative synthesis

Udvikling af metode til evaluering og fastsættelse af evidensbaseret praksis i autismebehandling
Development of the Evaluative Method for Evaluating and Determining Evidence-Based Practices in Autism

Juridisk og politisk forskning

'Ekstra lidelse': forskelle mellem organisatoriske forståelser af Aspergers syndrom og mennesker, som gør krav på 'forstyrrelsen'
'Surplus suffering': differences between organizational understandings of Asperger's syndrome and those people who claim the 'disorder'

Survey af autismebehandlinger: Tilbud til børn med autismespektrumforstyrrelser i folkeskoleklasser
Autism Treatment Survey: Services Received by Children with Autism Spectrum Disorders in Public School Classrooms

Skoleplaceringer og mønstre i brug af tilbud hos personer med autismespektrumforstyrrelser
Educational Placements and Service Use Patterns of Individuals with Autism Spectrum Disorders

Økonomisk forskning

 

Forskning i personale og supervision

Efteruddannelse og viden om autisme blandt tale-høre-pædagoger: en rundspørge
Training and knowledge in autism among speech-language pathologists: a survey

Forsknings- og litteraturoversigter

Metoder og strategier til strukturering af klasseværelser for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser
Classroom structuring methods and strategies for children and youth with autism spectrum disorders

Udvikling af socialitet hos højtfungerende personer med autisme og Aspergers syndrom
Social Development in Individuals with High Functioning Autism and Asperger Disorder

Opbygning af læsefærdigheder hos elever med autismespektrumforstyrrelser: grundviden for tale-høre-pædagoger
Promoting Literacy in Students With ASD: The Basics for the SLP

En gennemgang af adfærdsmæssige behandlinger for selvskadende adfærd hos personer med autismespektrumforstyrrelser
A review of behavioral treatments for self-injurious behaviors of persons with autism spectrum disorders

Undersøgelse af effektive interventioner for kommunikationshandicap i forbindelse med autismespektrumforstyrrelser
Examining effective intervention practices for communication impairment in Autism Spectrum Disorder

Evidensbaserede metoder for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser: interessenters problemstillinger og perspektiver
Evidence-based methods for children and youth with autism spectrum disorders: Stakeholder issues and perspectives

En redegørelse for anbefalede sociale kompetenceprogrammer for elever med autismespektrumforstyrrelser
A review of recommended social competency programs for students with autism spectrum disorders

 

Læs om brugen af www.bibliotek.dk | Digital Object Identifier | Artikelbestilling | Epub ahead of print | Forskningsabstracts på abaforum.dk

Joi Bay / 04.01.2008)