Effekterne af intellektuelle funktioner og graden af autisme på resultater fra tidlig adfærdsmæssig intervention for børn med autisme

Kategori: Gruppestudier

Undersøgelsen omfatter 25 israelske børn med diagnosen infantil autisme (DSM-IV) og uden sidediagnoser. Ved behandlingens start havde gruppen af børn en gennemsnitsalder på 26,6 måneder (fra 20 til 32 måneder). Børnene modtog ultratidlig og intensiv adfærdsanalytisk behandling (ABA), og blev testet ved behandlingens start og på opfølgningstidspunktet efter et år. Som uafhængige variable anvendes børnenes IQ (Bayley Scales of Infant Development (BSID-II) eller Standford-Binet Intelligence Scale Fourth Edition) på starttidspunktet samt alvorlighedsgraden af autisme målt vha. dele af ADOS-testen: sprog & kommunikation samt gensidig social interaktion. Som afhængige variable anvendes IQ på opfølgningstidspunktet samt data fra børnenes ABA-behandlingen: imitation, receptivt sprog, ekspressivt sprog, legefærdigheder, nonverbal kommunikation samt stereotyp adfærd. Alle børn gjorde markante fremskridt i løbet af behandlingen, og i gennemsnit forøgedes deres målte IQ med 17 point. Børn, der som udgangspunkt havde gode kognitive funktioner og begrænsede hæmninger af deres sociale interaktion udviste de største fremgange på tre udviklingsområder: receptivt sprog, ekspressivt sprog og legefærdigheder. Den bedste fremgang i ekspressivt sprog var sammenhængende med barnets sociale færdigheder, og de bedste fremgange i legefærdigheder afhang af barnets kognitive funktioner ved behandlingens start. Derimod var udviklingen af receptive sprogfærdigheder uafhængig af børnenes udgangspunkt. Alle børnene lærte i løbet af behandlingen imitationsfærdigheder, hvilke i følge forfatterne tyder på, at tidlige mangler i imitationsfærdigheder udgør en udviklingsforsinkelse og ikke en egentlig udviklingsforstyrrelse.

Emneord: 1 år; 2 år; ultratidlig intervention; infantil autisme; sidediagnoser; IQ; Bayley Scales of Infant Development; BSID-II; Standford-Binet Intelligence Scale Fourth Edition; ADOS; Autism Diagnostic Obse © 2011 ABAforum

Ben-Itzchak, E., & Zachor, D. A. (2006). The effects of intellectual functioning and autism severity on outcome of early behavioral intervention for children with autism. Research In Developmental Disabilities, [Epub ahead of print](), .

This study assessed the relation between pre-intervention variables (cognition, socialization and communication) to outcome in young children with autism. METHOD: Twenty five children with autism (20-32 months) were enrolled in intensive behavior intervention. The children were divided into groups based on their IQ scores and on the severity of their social interaction and communication deficits [per autism diagnostic observation schedule (ADOS) scores]. Six developmental-behavioral domains including, imitation, receptive language, expressive language, nonverbal communication skills, play skills and stereotyped behaviors were assessed at pre- and post-1 year of intervention times. RESULTS: Significant progress was noted in all the six developmental-behavioral domains after 1 year of intervention. Children with higher initial cognitive levels and children with fewer measured early social interaction deficits showed better acquisition of skills in three developmental areas, receptive language, expressive language and play skills. Both groups showed better progress in Receptive language skills. Better progress in expressive language was associated with the child's social abilities, while more significant progress in play skills was related to pre-intervention cognitive level. CONCLUSIONS: These findings emphasize the importance of early intensive intervention in autism and the value of pre-intervention cognitive and social interaction levels for predicting outcome.

Redaktionen / 25.10.2009