Effektundersøgelser af ABA-intervention

Denne oversigt omfatter kun gruppestudier af helhedsoreinterede ABA-behandlinger, som er offentliggjort i kvalitetskontrollerede (såkaldte peer-reviewed) tidsskrifter. Undersøgelser af enkelte elementer i ABA-behandling - særlige træningsmetoder eller -områder - er ikke medtaget i oversigten.

Gruppestudier har varierende grader af evidens, og dermed højere eller lavere værdi. Den laveste grad af evidens - og altså den største usikkerhed - findes i de såkaldte før-og-efter-undersøgelser, hvor der ikke er nogen kontrolgruppe. Den højeste grad af evidens findes i de randomiserede og kontrollerede studier - dvs. undersøgelser, hvor børnene er opdelt i en undersøgelses- og en kontrolgruppe, og hvor fordelingen på grupper er tilfældig. Man kan læse evaluering af disse gruppestudier og kategorisering af dem efter evidens-grad i de offentliggjorte review-artikler - dvs. artikler, der sammenligner, vurderer og sammenfatter flere undersøgelser.

Artiklerne kan bestilles på ethvert bibliotek eller hentes i elektronisk form fra et forskningsbibliotek. Læs om, hvordan man fremskaffer videnskabelige artikler.

Forskellen på "abstracts" og "forskningsreferater"

Et "abstract" betegner her et kort referat af artiklen og dens hovedkonklusioner. Et forskningsreferat er derimod en længere, mere detaljeret og dybedgående gennemgang med en tilhørende diskussion af konklusionernes betydning.

Forfatter år Titel Abstract på dansk/engelsk Forskningsreferat på dansk
Mandell 2013 The role of treatment fidelity on outcomes during a randomized field trial of an autism intervention Betydningen af metodetrofasthed på resultater af randomiseret praksisafprøvning af autismeintervention STAR – en overset ABA-model
Eikeseth 2012 Outcome for children with autism receiving early and intensive behavioral intervention in mainstream preschool and kindergarten settings Resultater for børn med autisme, der modtager tidlig og intensiv adfærdsmæssig intervention i mainstream førskole og børnehave
Effekter af ABA-tilbud i Stockholm
Fernell 2011 Early intervention in 208 Swedish preschoolers with autism spectrum disorder. A prospective naturalistic study Tidllig intervention til 208 svenske førskolebørn med autismespektrumforstyrrelser: en prospektiv studie af offentligt tilbud
Ingen forskel på effekter af høj- og lavintensivt ABA-tilbud
Klintwall 2011 The Efficacy of Intensive Behavioral Intervention for Children with Autism: A Matter of Allegiance? Effekter af intensiv adfærdsmæssig intervention til børn med autisme: et spørgsmål om loyalitet?
Kovshoff 2011 Two-Year Outcomes for Children With Autism After the Cessation of Early Intensive Behavioral Intervention Resultater efter to år for børn med autisme efter ophør af tidlig, intensiv adfærdsmæssig intervention
Opfølgning 2 år efter behandling
Fava 2011 The effectiveness of a cross-setting complementary staff- and parent-mediated early intensive behavioral intervention for young children with ASD Effekter af flersidet, komplementær tidlig adfærdsmæssig intervention for småbørn med autismespektrumforstyrrelser udført af fagfolk og forældre
Sammenligning af ABA og eklektisk tilbud
Eldevik 2011 Outcomes of Behavioral Intervention for Children with Autism in Mainstream Pre-School Settings Resultater af adfærdsmæssig intervention for børn med autisme i almindelige børnehaver
Behandlingsresultater for enkeltintegrerede børnehavebørn
Eldevik 2010 Cognitive and adaptive behavior outcomes of behavioral intervention for young children with intellectual disability Resultater på kognition og adaptiv adfærd af adfærdsmæssig intervention for småbørn med intelligensmæssig funktionsnedsættelse ABA-behandling til børn med mental retardering
Dawson 2010 Randomized, controlled trial of an intervention for toddlers with autism: the Early Start Denver Model Randomiseret, kontrolleret undersøgelse af en intenvention for vuggestuebørn med autisme: Early Start Denver Model
Landa 2010 Intervention targeting development of socially synchronous engagement in toddlers with autism spectrum disorder: a randomized controlled trial Intervention for udvikling af socialt synkront engagement hos vuggestuebørn med autismespektrumforstyrrelser: et randomiseret, kontrolleret forsøg
Smith 2010 Effectiveness of a novel community-based early intervention model for children with autistic spectrum disorder Resultater fra en ny tidlig interventionsmodel for børn med autismespektrumforstyrrelser i daginstitutioner
Akshoomoff 2010 What Happens Next? Follow-Up From the Children's Toddler School Program Hvad sker der efterfølgende? Opfølgning fra Children's Toddler School tilbud
Peters-Scheffer 2010 Low intensity behavioral treatment supplementing preschool services for young children with autism spectrum disorders and severe to mild intellectual disability Lavintensiv adfærdsmæssig behandling som supplement til børnehavetilbud til småbørn med autismespektrumforstyrrelser og svær til mild retardering
Valenti 2010 Intensive intervention for children and adolescents with autism in a community setting in Italy: a single-group longitudinal study Intensiv intervention for børn og unge med autisme i offentlig institution i Italien: et single-grupppe, longitudinalt studie
Aman 2009 Medication and Parent Training in Children With Pervasive Developmental Disorders and Serious Behavior Problems: Results From a Randomized Clinical Trial. Medicinering og forældretræning af børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og alvorlig problemadfærd. Resultater fra et randomiseret klinisk forsøg
Ben Itzchak 2009 Change in autism classification with early intervention: Predictors and outcomes Ændringer i autismeklassifikation i forbindelse med tidlig intervention: prædiktorer og resultater
Granpeesheh 2009 The effects of age and treatment intensity on behavioral intervention outcomes for children with autism spectrum disorders Behandlingsintensitet bestemmer resultater
Eikeseth 2008 Intensity of supervision and outcome for preschool aged children receiving early and intensive behavioral interventions: A preliminary study Supervisionens intensitet har betydning for behandlingsresultater
Anan 2008 Group Intensive Family Training (GIFT) for preschoolers with autism spectrum disorders Group Intensive Family Training (GIFT) for førskolebørn med autismespektrumforstyrrelser
Greenberg 2008 Starting Off on the Right Foot: One Year of Behavior Analysis in Practice and Relative Cost Behandlingsresultater for 2-3 årige børn i ABA-behandling
Hayward 2008 Assessing Progress during Treatment for Young Children with Autism Receiving Intensive Behavioural Interventions Progression hos småbørn i intensiv, adfærdsmæssige behandling
Perry 2008 Effectiveness of Intensive Behavioral Intervention in a large, community-based program Effekter af intensiv adfærdsmæssige intervention i stor scala
Ben Itzchak 2007 Cognitive, behavior and intervention outcome in young children with autism Udvikling af kognitive færdigheder efter tidlig intervention
Eikeseth 2007 Outcome for Children with Autism who Began Intensive Behavioral Treatment Between Ages 4 and 7: A Comparison Controlled Study Resultater for børn med autisme, der starter intensiv adfærdsmæssig behandling i alderen mellem 4 og 7 år: et sammenlignende, kontrolleret studie
Baker-Ericzen 2007 Child demographics associated with outcomes in a community-based pivotal response training program Børne-demografiske variable i forbindelse med resultater af et offentligt pivotal response traininig-tilbud
Magiati 2007 A two-year prospective follow-up study of community-based early intensive behavioural intervention and specialist nursery provision for children with autism spectrum disorders En to-årig prospektiv opfølgning af tidlig adfærdsmæssig intervention i nærmiljøet og specialpædagogisk tilbud i daginstitution for børn med autismespektrumforstyrrelser
Reed 2007 Brief Report: Relative Effectiveness of Different Home-Based Behavioral Approaches to Early Teaching Intervention Høj- og lavintensiv intervention samt forskellige ABA-varianter sammenlignes
Remington 2007 Early intensive behavioral intervention: outcomes for children with autism and their parents after two years Sammenligning af tidlig og intensiv ABA-behandling med standardtilbud til børn med autisme
Zachor, 2007 Change in autism core symptoms with intervention Sammenligning af ABA-behandling og eklektisk behandling
Ben-Itzchak 2006 The effects of intellectual functioning and autism severity on outcome of early behavioral intervention for children with autism Kognitive færdigheder og autistiske symptomer som forudsætninger for resultater
Cohen 2006 Early intensive behavioral treatment: replication of the UCLA model in a community setting Sammenligning af UCLA-tilbud og specialskoletilbud til børn med autisme
Eldevik 2006 Effects of Low-Intensity Behavioral Treatment for Children with Autism and Mental Retardation Effekter af lav-intensiv behandling
Beglinger 2005 Concurrent Validity of Social Subtype and IQ after Early Intensive Behavioral Intervention in Children with Autism: A Preliminary Investigation Samtræffende validitet af social subtype og IQ efter tidlig intensiv adfærdsmæssig intervention til børn med autisme: en foreløbig afdækning
Howard, 2005 A comparison of intensive behavior analytic and eclectic treatments for young children with autism Sammenlignende undersøgelse af ABA og eklektisk behandling

Sammenligning mellem adfærdsanalytisk og eklektiske tilbud til småbørn med autisme

 

Matos 2005 Análisis Comportamental Aplicado (ACA) y Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD): Su evaluación en Argentina Anvendt adfærdsanalyse (ABA) og gennemgribende udviklingsforstyrrelser: evaluering fra Argentina
Sallows 2005 Intensive Behavioral Treatment for Children With Autism: Four-Year Outcome and Predictors Sammenligning af hjemmebaseret og centerbaseret ABA
Sherer 2005 Individual behavioral profiles and predictors of treatment effectiveness for children with autism Profiler hos børn i adfærdsanalytisk PRT-behandling
Stahmer 2004 Inclusive Programming for Toddlers with Autism Specftrum Disorders: Outcomes From the Children's Toddler School Resultater af incidental teaching til vuggestuebørn
Stoelb 2004 Prediction responsinvess to treatment of children with autism: A retrospective study of the importance of physical dysmorphology Fysiske sidediagnoser påvirker behandlingsresultater negativt
Arick 2003 Designing an Outcome Study To Monitor the Progress of Students with Autism Spectrum Disorders Første effektstudie af ABA-modellen STAR  
Bibby 2002 Progress and outcomes for children with autism receiving parent-managed intensive interventions Resultater af hjemmebaserede tilbud
DiPietro 2002 A Parent Survey Approach to Evaluate Public School Education of Children with Autism/Pervasive Developmental Disorder Following Center-Based Behavioral Treatment Forældre evaluerer resultater af centerbaseret tilbud
Eikeseth 2002 Intensive behavioral treatment at school for 4- to 7-year-old children with autism : A 1-year comparison controlled study Resultater for børn, der starter sent i behandling
Boyd 2001 Outcome survey of early intensive behavioral intervention for young children with autism in a community setting Resultater af ABA-behandling i børnenes sædvanlige miljøer
Ingersoll 2001 Brief report: Differential treatment outcomes for children with autistic spectrum disorder based on level of peer social avoidance Undvigelse af kammerater påvirker resultater
Harris 2000 Age and IQ at Intake as Predictors of Placement for Young Children with Autism : A Four- to Six-Year Follow-Up Alder og IQ kan være afgørende for behandlingsresultater
Luiselli 2000 Home-Based Behavioral Intervention for Young Children with Autism/Pervasive Developmental Disorder : A Preliminary Evaluation of Outcome in Relation to Child Age and Intensity of Service Delivery Undersøgelse af betydningen af alder og intensitet på behandlingsresultater
Smith 2000 Parent-directed, intensive early intervention for children with pervasive developmental disorder UCLA-modellen anvendt i hjemmebehandling Resultater fra familiebaseret behandling, Sacramento
Smith 2000 Randomized trial of intensive early intervention for children with pervasive developmental disorder Randomiseret forsøg med intensiv, tidlig intervention for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelse
Koegel 1999 Pivotal response intervention II: Preliminary long-term outcomes data Afgørende faktorer for resultater af PRT-baseret ABA
Weiss 1999 Differential rates of skill acquisition and outcomes of early intensive behavioral intervention for autism Tidligt læringstempo påvirker behandlingsresultater
Sheinkopf 1998 Home-based behavioral treatment of young children with autism Hjemmebaseret adfærdsmæssige behandling af småbørn med autisme
Smith 1997 Intensive Behavioral Treatment for Preschoolers With Severe Mental Retardation and Pervasive Developmental Disorder Intensiv adfærdmæssig behandling til førskolebørn med mental retardering i svær grad og gennemgribende udviklingsforstyrrelse
Birnbrauer 1993 The Murdoch Early Intervention Program after two years Murdoch Early Intervention Program efter to år
McEachin 1993 Long-Term Outcome for Children With Autism Who Received Early Intensive Behavioral Treatment Langsigtede resultater for børn med autisme, som var i tidlig, intensiv, adfærdsmæssige behandling
Handleman 1991 Developmental changes of preschool children with autism and normally developing peers Udviklingsændringer hos førskolebørn med autisme og normaltudviklede kammerater
Harris 1991 Changes in cognitive and language functioning of preschool children with autism Forandringer i kognitive og sproglige funktioner hos førskolebørn med autisme
Harris 1990 Changes in language development among autistic and peer children in segregated and integrarted preschool settings Ændringer i sprogudvikling hos autistiske børn og kammerater i segregerede og integrerede skoletilbud
Sherman 1988 Treatment of Autistic children: Relative Effectiveness of Residential, Out-Patient and Home-Based Interventions Behandling af autistiske børn: relativ effektivitet af døgnbehandling, ambulant og hjemme-baserede behandlinger
Anderson 1987 Intensive home-based early intervention with autistic children Intensiv, hjemmebaseret, tidlig intervention for børn med autisme
Lovaas 1987 Behavioral treatment and normal educational and intellectual functioning in young autistic children Adfærdsmæssig behandling og normale uddannelsesmæssige og intellektuelle funktioner hos småbørn med autisme
Fenske 1985 Age at intervention and treatment outcome for autistic children in a comprehensive intervention program Alder ved intervention og behandlingsresultater for autistiske børn i helhedsorienteret interventionstilbud
Hoyson 1984 Individualized Group Instruction of Normally Developing and Autistic-Like Children: The LEAP Curriculum Model Individualiseret gruppeundervisning af normaltudvidlede og børn med autistiske træk: LEAP curriculum-modellen
Hemsley 1978 Treatinig autistic children in a family context* Behandling af autistiske børn i deres familier*
Lovaas 1973 Some generalization and follow-up measures on autistic children in behavior therapy Nogle generaliserings- og opfølgningsmålinger for autistiske børn i adfærdsmæssig behandling  

*) Ikke offentliggjort i peer-reviewd tidsskrift med er alligevel medtaget fordi det er et vigtgt, tidligt forskningsbidrag

Redaktionen / 14.01.2011