Bestemmelser om hjemmetræning og -undervisning af børn med vidtgående handicap

Bestemmelserne om træning og undervisning i hjemmet af børn med vidtgående handicap findes i den sociale lovgivning og i skolelovgivningen. Grundlaget for bestemmelserne er Lov nr. 549 af 17. juni 2008: Lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v. som ændret ved Lov nr. nr 629 af 11/06/2010: Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven samt om ophævelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v.

Sammenskrivning af servicelovens og friskolelovens paragraffer om forældres udførelse af hjælp til børn med handicap i hjemmet m.m.

Bekendtgørelse om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte
BEK nr 1130 af 27/09/2010

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven)
VEJ nr 11 af 15/02/2011
Bestemmelserne om hjemmetræning er gennemgået i pkt. 116 - 133.

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2013 af satser på det sociale område
(hjemmetræning i i tabel 19)
VEJ nr 81 af 12/11/2012


Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen
BEK nr 951 af 22/09/2008

Håndbog om udredning, visitation og hjemmetræninig. Børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Servicestyrelsen 2008

 


Redaktionen / 07.11.2010