Ordliste

Mange af de fagtermer, der anvendes i forbindelse med anvendt adfærdsanalyse, stammer fra engelsk og norsk. De vigtigste er forklaret i det følgende. Desuden er der forklaringer på de hyppigst forekommende forkortelser.

Der findes to mere omfattende ABA-ordlister, som giver en mere dækkende ordforklaring. Én på norsk fra Akershus Høgskole og én på engelsk fra University of South Florida.

Desuden anbefales denne bog, som indeholder fyldige og lettilgængelig ordforklaringer:
Newman, B., Reeve, K. F., Reeve, S. A., & Ryan, C. S. (2003). Behaviorspeak - A Glossary of Terms in Applied Behavior Analysis. Dove and Orca. Bogen kan bestilles hos Different Roads to Learning.

ABA
ABC-analyse
Adfærdsanalytisk behandling
Adfærdsmodifikation / Adfærdstræning
Applied behavior analysis
Anvendt adfærdsanalyse
BCABA
BCBA
Behavior Analyst Certification Board
Baseline
Case Manager
Certificering
Chaining
Clinic supervisor
Data registrering
Discrete Trial Teaching (DTT)
Diskriminationsøvelse
Drill
Drill-liste
DTT
EIBI
Errorless Learning
Experimental Analysis of Behavior
Extinction
Forstærker
Functional Behavioral Assessment
Funktionel analyse
Generalisering
Hjælpetræner
IBI
Incidental Teaching
Junior therapist
Klinikvejleder
Læringsprofil
Læse- & Skriveprogrammet
Mainstreaming
Mand Training
Omvendt integration
Opretholdelse / vedligeholdelse
Overføring
PECS
Pivotal Response Training
Positive Behavioral Support
Promptning
Reading & Writing Program
Senior Therapist
Shaping

Staff
Staff-gruppe
Staff-møde
Supervision
Tact
Team
Teamleder
Tidlig indsats
Tidlig intervention
Trial-and-error
Træningsleder
Træningsrum
Tutor
Vejledning / vejleder
Verbal Behavior Training

  ABA Applied Behavior Analysis (anvendt adfærdsanalyse).

   ABC-analyse Funktionel analyse (se dette), der indbefatter den forudgående situation (Antecedent), adfærden (Behavior) og konsekvenser (Consequence). På nordiske sprog anvendes til tider betegnelsen FAK (Foranledning, Adfærd, Konsekvens).

   Adfærdsanalytisk behandling Applied Behavior Analysis

   Adfærdsmodifikation / Adfærdstræning Tidlige, nu forladte begreber for adfærdsanalytisk behandling. Begreberne anvendes ikke længere, fordi moderne ABA lægger hovedvægten på indlæring i stedet for ændring af uønsket adfærd.

  Applied Behavior Analysis (ABA) Direkte oversat betyder ABA ’anvendt adfærdsanalyse’. Der er tale om en pædagogisk metode, som har karakter af træning, fordi undervisningen er systematisk og struktureret, højintensiv og gentagende, og fordi undervisningen er baseret på analyse af funktionsniveau og på en stadig evaluering af træningsresultater. Applied Behavior Analysis kaldes i den internationale litteratur også for Behavioral Intervention, Behavioral Treatment eller Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI eller IBI). I nordisk litteratur kan man (fejlagtigt) se metoden omtalt som adfærdsmodifikation, adfærdstræning eller Løvaas-metoden efter den norskfødte psykolog Ole Ivar Lovaas, som er den, der oprindelig har beskrevet metodens som en helhedsorienteret pædagogisk behandling af børn med autisme. ABA er imidlertid en generel pædagogisk metode, som ikke er forbeholdt behandling af autisme.

  Anvendt adfærdsanalyse Dansk oversættelse af applied behavior analysis.

  Baseline Engelsk betegnelse for måling af barnets niveau, før man begynder at træne en øvelse.

BCABA Board Certified Associate Behavior Analyst - certificering, som administreres af Behavior Analyst Certification Board.

BCBA Board Certified Behavior Analyst - den højeste grad af certificering, som administreres af Behavior Analyst Certification Board.

Behavior Analyst Certification Board Internationalt organ, der tildeler certificering til adfærdsanalytikere.

Case Manager Engelsk betegnelse for clinic supervisor eller klinikvejleder

  Certificering Certificering betyder ’godkendelse’, og certificering er et kvalitetsstempel, som en lang række faggrupper anvender som et bevis på, at en person er kvalificeret til at udføre en bestemt type af arbejde. Anvendes bl.a. af psykologer, læger, advokater og også for nogle pædagogiske specialfunktioner. Blandt ABA-terapeuter findes flere certificeringssystemer og –niveauer. Det mest udbredte certificering administreres af Behavior Analyst Certification Board, som tildeler certificering som Board Certified Associate Behavior Analyst (BCABA) og Board Certified Behaviour Analysts (BCBA).

  Chaining Kædedannelse. I ’chaining’ sætter man delelementer, som oprindelig er indlært trinvist og adskilt (se Discrete Trial Training), sammen til en kæde af handlinger; fx når dele af en leg knyttes sammen til en legekæde, som i sin helhed giver mening, også for typiske børn.

  Clinic supervisor Amerikansk udtryk for klinikvejleder

  Data-registrering I ABA anvendes tre slags dataregistrering: registrering af baseline før en øvelse påbegyndes, registrering af præstationer i forbindelse med øvelsen og registrering af specifikke former for adfærd i forbindelse med en funktionel analyse. De to førstnævnte former for data-registrering anvendes til analyse af læringsprofiler.

  Discrete Trial Teaching (DTT) Trin-for-trin-læring. Teknik, som anvendes i ABA-behandling. Discrete Trial Teaching indebærer at træningen sker i 1:1-interaktion mellem barn og en træner; træneren anvender korte, letforståelige instruktioner (tilpasset barnets sprogforståelse); træningen understøttes af såkaldt ’prompting’, og træningen sker i særlige træningsomgivelser (til forskel fra træning i naturlige omgivelser). Kaldes også for Discrete Trial Training.

Diskriminationsøvelse Øvelse, der indlærer evnen til at skelne mellem forskellige stimuli; fx objekter eller ord.

  Drill Engelsk betegnelse for en øvelse i ABA-behandling. Drills dokumenteres skriftligt, dvs. at øvelsens elementer er beskrevet, og der registreres baseline-data og data fra indlæring og generalisering.

  Drill-liste Oversigt over en samlet periodes (fx en uges) øvelser.

  DTT Discrete Trial Training (se dette)

  EIBI Early Intensive Behavioral Intervention, tidlig intensiv adfærdsbehandling; dvs. tidlig indsats baseret på ABA. Jf. IBI.

Errorless Learning Fejlfri læring. Indlæringsteknik, der kan anvendes i stedet for tial-and-error i diskriminationsøvelser. Ved errorless learning minimeres eller fjernes mulighederne for at begå fejl i starten af en øvelse, og når barnet stabilt kan respondere korrekt indføres muligheden for at begå fejl gradvist og systematisk indtil barnet kan diskriminere. Errorless learning anvendes for at undgå, at børn med autisme reagerer med problemadfærd som reaktion på korrektioner eller hvis børn etablerer faste mønstre i responsen.

Experimental Analysis of Behavior Eksperimentel analyse af adfærd. Videnskabelig metode til undersøgelse af adfærd og dennes kontekst i form af eksperimenter. Specifikke ABA-teknikker, som anvendes i behandlingen af børn med autisme, er oprindelig udviklet og afprøvet ved hjælp af experimental analysis of behavior.

  Extinction Teknik til mindskning af uønsket adfærd . Extinction betyder direkte oversat ’udslukning’. Extinction forudsætter en ABC-analyse (set dette), hvor man identificerer den kontekst, hvori den uønskede adfærd forekommer, og efterfølgende arbejder på at eliminere eller dæmpe de elementer, der forstærker den uønskede adfærd. Extinction anvendes bl.a. til behandling af socialt betingede søvnforstyrrelser.

  Forstærker (eng. reinforcer) er en umiddelbar respons til barnet (fra træneren eller fra selve situationen) i form af ros eller andre former for social anerkendelse af barnets succes, evt. suppleret af små spiselige forstærkere (for eksempel en skefuld youghurt, en lillebitte bid vingummi) eller andet (for eksempel yndlingslegetøj, musik m.v.). Formålet er at øge sandsynligheden for, at en given respons følger en given stimulus (forstærke sammenhængen mellem stimulus og respons).

Functional Behavioral Assessment Funktionel udredning af adfærd; se funktionel analyse og ABC-analyse. En serie af metoder til udredning af adfærd og dens kontekst med henblik på at forstå en bestemt adfærds funktion, og på denne baggrund tilrettelægge intervention for at reducere problemadfærd og fremme ønskelig adfærd. I amerikansk handicaplovgivning er Functional Behavioral Assessment en forudsætning for udarbejdelse af en Behavioral Support Plan for børn med handicap, der har tilpasningsproblemer i skolesystemet.

  Funktionel analyse Analyse af adfærd baseret på data med henblik på at afdække, hvilken funktion adfærden har. Funktionel analyse anvendes bl.a. til at forstå, forebygge og erstatte problemadfærd hos personer med autisme.

  Generalisering At generalisere vil sige at overføre viden eller erfaring fra et område til et andet. I ABA-træning vil det fx sige at overføre indlærte færdigheder fra DTT til naturlige omgivelser, eller fra samværet med én person til samværet med andre, eller fra bestemte objekter til andre. Formålet med at generalisere sammen med barnet er at sikre, at færdigheder indlært i træningssessioner kan anvendes generelt.

  Hjælpetræner Norsk udtryk for junior therapist. Hjælpetrænere er ofte personale fra børnehave eller skole, studerende, praktikanter, søskende og andre typiske børn.

  IBI Intensive Behavioral Intervention, jf. EIBI.

  Incidental Teaching Situationel læring i naturlige omgivelser (incidental betyder her ’i situationen forekommende’). Teknik til udnyttelse af naturligt forekommende læringsmuligheder. Kaldes også Natural Environment Training (NET) eller Natural Language Paradigm (NLP). Incidental Teaching er i 1960'erne og 70'erne udviklet til fremme af sprogudvikling hos understimulerede børn af Betty Hart og Todd R. Risley, men er siden blevet tilpasset træning af børn med autisme.

  Junior therapist Engelsk udtryk for hjælpetræner.

  Klinikvejleder Norsk udtryk for clinic supervisor, dvs. en supervisor/vejleder fra et center, der superviserer behandling.

  Læringsprofil En analyse af læringsmønster baseret på data. Læringsprofiler udarbejdes inden for enkelte træningsområder; fx verbal imitation, grovmotorisk imitation, receptiv udpegning, m.v.

 Læse- & Skriveprogrammet Reading & Writing Program

  Mainstreaming Betyder at følge hovedstrømmen. Anvendes generelt i USA og også inden for ABA som betegnelse for normalisering af barnets betingelser, dvs. at gå i almindelig børnehave/skole, at have typiske børn som mulige kammerater, at være integreret i lokalmiljøet på linie med andre børn. Mainstreaming står i kontrast til placering i specialpædagogiske miljøer.

   Mand Training ’Mand’ udtales på engelsk og er afledt fra ’demand’. I mand-træning anvendes et objekt, der er sin egen forstærker; dvs. et objekt, som barnet med autisme efterstræber. Enheden af træningsobjekt og forstærker giver en særlig effektiv indlæring. Eks. på mand-træning: Et barn skal lære at verbalisere eller sige en lyd for at opnå et mand-objekt. Mand-træning anvendes især i Incidental Teaching og i Verbal Behavior Training.

  Omvendt integration Integration, hvor typiske børn deltager i arbejdet sammen med barnet med handicap på dettes præmisser. I ABA-forløb sker omvendt integration typisk ved at et lille antal typiske børn deltager i træningsrummet, fx ved at deltage i lege, som barnet med autisme har lært at mestre.

   Opretholdelse / vedligeholdelse Opretholdelse af tidligere indlærte færdigheder i form af genoptagelse af allerede mestrede øvelser i andre omgivelser. Mens generalisering (se dette) er en overførsel af en øvelse til andre personer eller situationer umiddelbart efter den indledende mestring, sker opretholdelsen typisk efter en pause.

  Overføring generalisering.

  PECS Picture Exchange Communication System. En pædagogisk metode til indlæring af billedsymbolkommunikation hos børn uden funktionelt talesprog. PECS er baseret på ABA – anvendt adfærdsanalyse – men er i Danmark blevet integreret i andre former for behandlinger. PECS er udviklet af den tidligere leder af ABA-programmet i den amerikansk stat Delaware, Andrew Bondy og af Lori Frost.

  Pivotal Behavior / Pivotal Response Training Pivotal Behavior er centrale færdigheder, som har indflydelse på andre former for adfærd, altså et adfærdsmæssigt omdrejningspunkt (eng. pivot). I Pivotal Response Training arbejder man primært med sådanne adfærdsmæssige omdrejningspunkter for på den måde at kunne opnå afledte effekter på andre adfærdsformer hos børn med autisme. Som eksempel kan nævnes, at træning af funktionel kommunikation fører til betragtelig reduktion i børnenes uhensigtsmæssige og forstyrrende adfærd. Pivotal Response Training som pædagogisk metode er udviklet af Robert L. Koegel og Lynn Kern Koegel.

Positive Behavioral Support Positiv adfærdsstøtte. En adfærdsanalytisk metode til begrænsning af problemadfærd uden brug af negative forstærkere. Positiv adfærdsstøtte består i at forstærke den ønskede adfærd samt at analysere den uønskede adfærds funktion for at kunne udvikle positive alternativer. Metoden er udviklet af Robert L. Koegel og Lynn Kern Koegel.

  Prompting (eng. prompt = fremkalde) betyder hjælp til at udføre en opgave; promptingen trækkes gradvist tilbage, sådan at barnet får mindre og mindre hjælp, så det til sidst selv er i stand til at udføre opgaverne. Det kaldes prompt-fading.

Reading & Writing Program / R&W Program Kommunikationssystem og pædagogisk metode til indlæring af læse- og skrivefærdigheder hos børn uden talesprog. R&W Program er udviklet af Nina Watthen-Lovaas i samarbejde med Svein Eikeseth.

  Senior therapist Amerikansk udtryk for træningsleder eller teamleder . Kaldes i nogle sammenhæng for lead therapist.

  Shaping Omformning af adfærd. Shaping indebærer, at man med udgangspunkt i barnets ufuldstændige beherskelse af en adfærd (fx en mangelfuld udtale af et ord) gradvist former adfærden i retning af højere perfektion (fx en forståelig eller en rigtig udtale af et ord).

  Staff Engelsk-norsk udtryk, som betegner organiseringen af teamet rundt omkring barnet, jf. staff-gruppe og staff-møde. 'Staff' udtales på dansk, så det rimer på 'giraf'.

  Staff-gruppe Engelsk-norsk udtryk for det team af personer, som deltager i behandlingen. Staffgruppen består af: barnet selv, forældre, træningsleder, institutionsleder, andre pædagoger/ lærere, praktikanter, folk fra PPR og/eller børnepsykiatrisk afdeling, kommunale og amtslige embedsmænd, supervisoren. I mange ABA-modeller holdes der staff-møde en gang om ugen.

  Staff-møde Teammøde, hvor staff-gruppen samles. Alle, der træner med barnet, demonstrerer sammen med barnet, hvad der er opnået i træningen i løbet af den sidste periode. Herefter diskuteres og demonstreres næste periodes program. Staff-møder holdes hyppigt – som regel hver uge – og supervisoren er med hver, hver anden eller hver tredje gang.

  Supervision Supervision, som egentlig betyder ’overvågning’, indebærer, at de, der er i direkte kontakt med barnet, har en udenforstående, mere erfaren person (vejleder) til at hjælpe sig, til at se på behandlingen med nye øjne, til at vurdere, om behandlingen er korrekt og forsvarlig. Supervision anvendes som kvalitetssikring i ABA-behandlinger. Løbende supervision betyder også faglig sparring og udvikling, specielt for træningslederen, men også for resten af staffgruppen.

Tact Expressiv benævning eller udpegning. En type af verbal adfærd, som er defineret af den situation, hvori der forekommer. Begreb fra B.F. Skinners analyse af sproglig adfærd.

Team Gruppe af personer, der indgår i en ABA-behandling. Teamet består typisk af en eller flere fagfolk samt forældre eller andre nærpersoner. En af disse fungerer som teamleder.

TeamlederDansk udtryk for senior therapist, dvs.den person, der har det daglige ansvar for ABA-behandlingens praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse.

  Tidlig indsats I forhold til børn med autisme taler man i USA oftest om, at behandlingen skal i gang, inden barnet er fyldt fire år, for at kunne kaldes ’tidlig’. I Danmark har nogle sagt inden skolestart. Tidlig indsats dækker over enhver form for behandling, for eksempel TEACCH- eller ABA-behandling eller andre former for behandling. I Norge bruges 'tidlig intervensjon' ofte synonymt med tidlig og intensiv adfærdsanalyse (EIBI). Efterhånden som der udvikles tests til tidlig identifikation af børn med risiko for udvikling af autisme, kan der igangsættes præventive interventioner på et meget tidligt tidspunkt.

  Tidlig intervention Det samme som tidlig indsats.

Trial-and-errorAt prøve sig frem. Indlæringsteknik, der anvendes i diskriminationsøvelser. Ved trial-and-error præsenteres barnet for et ligeligt valg mellem responsmuligheder; når barnet responderer korrekt forstærkes responsen – ved fejl korrigeres eller responsen ignoreres. Forstærkningen etablerer læringen af diskriminationen.

  Træningsleder Norsk udtryk for senior therapist, dvs.den person, der har det daglige ansvar for ABA-behandlingens praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse. Personen er typisk en pædagog eller lærer ansat af kommunen i en daginstitution/skole på lige fod med det øvrige pædagogiske personale. Hvis ikke kommunen har bevilget en træningsleder, ser nogle forældre sig nødsaget til selv at påtage sig opgaven.

  Træningsrum Norsk udtryk for treatment room, dvs. rum, der er reserveret til intensivt 1:1-arbejde, hvor træner og barn kan arbejde uforstyrret sammen.

Tutor Engelsk udtryk for træner. Kaldes i USA oftes for therapist.

 Vejledning / vejleder Se supervision.

Verbal Behavior Training Metode til fremme af kommunikation hos børn med autisme og forsinket sproglig udvikling. Metoden blander elementer af Incidental Teaching og Discrete Trail Training, og udnytter især mand-situationer til at facilitere barnets selvstændige udtryk. Verbal Behavior Training er baseret på B.F. Skinners analyse af verbal adfærd, men er som pædagogisk metode udviklet af Mark L. Sundberg og James W. Partington.

Redaktionen / 06.09.2002 (revideret 01.03.2009 )