Norsk lærebog i adfærdsanalyse


To norske adfærdsanalytikere – Jørn Isaksen og Are Karlsen - har skrevet en ny lærebog i adfærdsanalyse. Bogen henvender sig til studerende og andre, der har brug for en kortfattet og relativ letforståelig indføring i adfærdsanalysens principper, begreber og dens praktiske anvendelse på en række områder.

Bogen er en generel lærebog i adfærdsanalyse – og altså ikke målrettet ABA-intervention til børn med autisme. Det er en af bogens pointer og fortjenester, at den i bred forstand fremhæver de områder, hvor anvendt adfærdsanalyse bliver brugt til interventioner i forhold til mange forskellige typer af adfærd. Nogle af de anvendelsesområder, der fremhæves, er behandling af søvnforstyrrelser, indlæring af studievaner hos studerende og ændring af skolemiljøer i mere inkluderende retning. Anvendt adfærdsanalyse finder man også i adfærdsmedicin (dvs. reduktion af sundhedsskadelig livsstil), i adfærdspædiatri (forbedring af omsorg for spædbørn) og i adfærdsgeriatri (ældre lærer at holde sig aktive og raske). Også adfærdssociologi og adfærdsøkonomi fremhæves som eksempler på adfærdsanalysens brede potentialer.

Bogen er ganske kortfattet. Hvor andre lærebøger i anvendt adfærdsanalyse reserverer hele kapitler til de centrale begreber i adfærdsanalysen, så er det kun forstærkning, der her får sit eget kapitel. Andre vigtige begreber – fx prompt, shaping, ekstinktion, generalisering og aversiver – er behandlet samlet i et oversigtskapitel. Der er ikke megen plads til at forklare eller illustrere de enkelte begreber, men det er gjort godt, og hvis man har en forhåndsviden om adfærdsanalyse, er gennemgangen klar og tydelig. Derimod er det mere usikkert om læsere uden nogen forkundskaber har mulighed for at forstå de enkelte begreber i dette oversigtskapitel.

Derimod indeholder bogen – som kun få lærebøger i adfærdsanalyse – et helt kapitel om verbal adfærd. Verbal adfærd er omgivet af sine helt egne og svært tilgængelige begreber, så det er en styrke, at forfatterne har reserveret et helt kapitel til dette felt. Kapitlet er velskrevet og giver et godt overblik over denne særlige adfærdsanalytiske disciplin, som ofte underprioriteres – både i praktisk adfærdsanalytisk intervention og i undervisningen i adfærdsanalyse.

Et andet vellykket kapitel handler om måladfærd og valg af målformuleringer. At forstå betydningen af måladfærd og at kunne definere måladfærd præcist og utvetydigt er forudsætninger for alle former for adfærdsanalytisk intervention. Det er samtidig et af de områder, hvor ikke-adfærdsanalytikere har sværest ved at nyttiggøre adfærdsanalytisk viden. Som mange andre adfærdsanalytiske begreber er måladfærd tilsyneladende uhyre simpelt og let at forstå, men så meget desto sværere at anvende i praksis for udenforstående og nybegyndere.

Bogen fokuserer på den praktiske anvendelse af adfærdsanalysen – altså den anvendte adfærdsanalyse. I alle kapitler er der små, relevante og letgenkendelige eksempler på, hvordan adfærd kan forstås i konteksten og hvilke faktorer, der opretholder eller svækker adfærden. Det afsluttende kapitel er helliget mere grundige eksempler på brugen af anvendt adfærdsanalyse. Her er der bl.a. eksempler på træning af legefærdigheder, håndtering af slåskampe mellem børn, renlighedstræning, læseindlæring, håndtering af uro i klasseværelset og intervention imod hashrygning hos en 14-årig. Disse og andre velvalgte eksempler viser bredden i adfærdsanalytisk praksis, og demonstrerer, at ABA har mange anvendelsesmuligheder ud over behandling af børn med autisme.

Som lærebog betragtet er det overraskende, hvor lidt den empiriske forskning i adfærdsanalyse fylder. Der er meget få henvisninger til eller referater af primær forskning – henvisningerne er meget ofte til andre, mere grundige, lærebøger. Det er selvfølgelig vanskeligt i en begyndertekst, at henlede læserne på det forskningsmæssige grundlag for adfærdsanalysen. Men det forudsætter formodentlig betydelig flere siders tekst end Isaksen og Karlsen har haft til rådighed.

Det er på alle måder en overkommelig bog. Den er på 160 sider, den er skrevet på et letlæst norsk, og teksten er ikke indforstået på samme måde som mange andre bøger om adfærdsanalyse. Bogen kan formodentlig anvendes som lærebog for studerende på studier, hvor adfærdsanalyse er en mindre del af pensum. Fx på lærer- og pædagoguddannelser. Til studier i anvendt adfærdsanalyse er den ikke grundig nok til at dække pensum, men som introduktion til nye studerende kan den være velegnet.

Bogen kan også anbefales som en repetition og som hjælp til en helhedsforståelse af det adfærdsanalytiske felt. Forældre, hjælpetrænere og fagpersoner, der bliver involveret i tidlig og intensiv adfærdsanalytisk intervention til børn med autisme, lærer i kraft af supervision og deres egen praksis dele af det adfærdsanalytiske begrebsapparat. Men i praktisk – ikke-professionelt – arbejde med anvendt adfærdsanalyse er der sjældent mulighed for at forstå begreberne og teknikkerne i deres helhed. Her er denne lille indføring en god måde at få samling og helhed på de ellers spredte forståelser, der er et resultat af, at mange af de personer, der i praksis gennemfører adfærdsanalytisk intervention, ikke har en formel uddannelse inden for området.

Isaksen, J., & Karlsen, A. (2013). Innføring i atferdsanalyse. Oslo: Universitetsforlaget.
Bogen kan bestilles fra forlaget. Prisen er NOK 299,- plus forsendelse

Om forfatterne
De to forfattere har tidligere sammen skrevet bogen Foreldrelappen - Kjøreregler for en positiv barneoppdragelse (2008), som har været anmeldt på ABAforum.dk

Jørn Isaksen har givet supervision til en række ABA-børn i Danmark. Han er i dag ansat som fagudvikler ved  Sykehuset Innlandet HF. Han har desuden sit eget konsulentfirma, Kompetanseformidling.net.

Are Karlsen er i Danmark især kendt for sine kurser i tidlig, adfærdsanalytisk intervention ift autisme. Han har tidligere forsket i samme emne, men er i dag leder af Senter for Forebygging i Tønsberg og har virksomheden Are Karsen - Pedagogikk.no.

 

 

Joi Bay / 05.04.2013