IRLAND

110 retssager om autismebehandling

Selv om eksperter skønner, at der er nu er mere end 500 familier, der har børn med autisme i Irland, er der stadig en udbredt uvidenhed om dette handicap. Blandt eksperter er der bred enighed om, at børn med autisme har brug for en pædagogik, som er specielt tilrettelagt i forhold til deres særlige læringsmønstre, og at det ikke er hensigtsmæssigt at placere børn med autisme sammen med børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Efterspørgslen efter specielle uddannelsestilbud til børn med autisme er vokset i de senere år, hvilket skyldes en stigende bevidsthed om, at tidlige interventioner kan kompensere for nogle af de værste effekter af udviklingsforstyrrelsen. Forældre og forældreorganisationer kritiserer regeringen for ikke at stille de nødvendige ressourcer og pladser til rådighed for børn med autisme. Desuden går kritikken på, at de eksisterende tilbud er utilstrækkelige og usammenhængende.

Regeringen forsvarer sig med, at siden 1997 er der blevet give ekstra bevillinger, således at der nu årligt er afsat EUR 643 mio. til personer med handicap (4,6 mia. DKK).

Men spørgsmålet om, hvad der er et velegnet uddannelsestilbud til børn med autisme er stadig et omstridt spørgsmål. I 2001 offentliggjordes en rapport om børn med autisme, og denne rapport foreslog, at man i Irland enten skal satse på TEACCH, som typisk har et en 1:6-forhold mellem lærere og elever, eller ABA, som er en mere intensiv form for pædagogik baseret på 1:1-undervisning. Siden er der oprettet flere rendyrkede ABA-skoler -- som regel efter et massivt pres fra utilfredse forældre og efter retslige konflikter om finansieringen af disse skoler.

Cormac Rennick fra Irish Autism Alliance siger: »Selv om det lykkes pressionsgrupper at få bevillinger til ABA-behandlinger, er der stadig børn med autisme, som er fejldiagnosticerede eller på venteliste. Der er ingen sammenhæng i statens tilbud til børn med autisme, og fx. mangler der pladser i ungdomsuddannelserne. Statens initiativer er kun brandslukning«.

Undervisningsministeriet -- Department of Education -- fremhæver den nye lov, Education for Persons with Special Educational Needs Bill (2003), som giver børn med handicap ret til uddannelse. Loven giver ret til en individuel vurdering af uddannelsesbehov og individuelle uddannelsesplaner for børn med særlige behov. Regeringen siger, at denne lov med tiden vil sikre bedre tilbud til børn med autisme.

Men misforholdet mellem forældrenes ønsker og statens tilbud bliver tydeligt i antallet af retssager. Department of Education har bekræftet, at der for tiden føres 110 High Court sager, hvor forældre hævder, at manglen på relevante uddannelsestilbud til børn med autisme er en overtrædelse af børnenes grundlæggende rettigheder. Department of Education har siden 1996 indgået forlig i 130 tilsvarende sager.

Undervisningsministeren, Mary Hanafin, har sagt, at hun er bekymret for, at sådanne retssager stjæler midler fra de øvrige tilbud til børn med handicap. I de seneste seks år har staten brugt mindst EUR 10 mio. til retssager. Dette beløb indbefatter ikke de sager, vor der er indgået forlig eller hvor udgifterne er blevet dækket af statens advokat -- Chief State Solicitor's Office.

»Det er vigtigt at understrege over for advokatstanden, at uberettigede krav er et misbrug af retssystemet, og at staten ikke betaler for retsudgifter til sådanne sager«, sagde undervisningsministeren, efter at ministeriet vandt en sag, anlagt af forældre til en 18-årig dreng med autisme.

Men både handicapforældrene og lærernes fagforening siger, at hovedparten af retssagerne kunne undgås, hvis staten havde bevilget tilstrækkelige ressourcer til specialundervisning. Handicaporganisationer siger også, at retssagerne er en sidste udvej for desperate forældre for at sikre en kvalificeret undervisning til deres børn inden de forlader uddannelsessystemet. »Disse forældre er på randen af desperation. Ingen må tro, at nogen forældre frivilligt anlægges disse retssager. Det er udtryk for ren fortvivlelse«, siger Cormac Rennick fra Irish Autism Alliance.

Kilde: The Irish Times, 6. November 2004

Tidligere artikler om ABA-behandling i Irland:
Fundraising sikrer udvidelse af ABA-skole
Online kursus i anvendt adfærdsanalyse
Otte ABA-skoler i Irland
ABA-skole søger udvidelsesmuligheder
Evaluering af ABA-skoler
Intensiv 1:1 behandling til 30 børn med autisme
ABA-skole anerkendes og får statsstøtte
ABA-klasse i almindelig folkeskole
ABAile kræver ABA-skole
Et gennembrud for ABA?
Rapport anbefaler anvendt adfærdsanalyse og forældres ret til at vælge behandlingsform

Joi Bay / 25.11.2004