CALIFORNIEN, USA

Skoledistrikt må betale 1:1-træning som kompensation

En konflikt mellem forældre og et skoledistrikt i Californien er endt med at hverken forældre eller skoledistriktet fik ret da sagen blev afgjort af ankeinstansen. I stedet fik barnet bevilget 480 timers 1:1-behandling efter ABA-metoden som kompensation for de mangler, der var i det aktuelle skoletilbud.

Sagen handler om et førskolebarn med autisme. Forældrene ønskede barnet enkeltintegreret med ABA-specifik støtte, men skoledistriktet valgte i stedet at placere barnet i en førskoleklasse baseret på gruppeundervisning af børn med særlige behov – altså en specialklasse. Forældrene ankede sagen til den domstolslignende instans, der i Californien afgør tvister mellem borgere og myndigheder: ALJ, som står for Administrative Law Judge.

Ankeinstansen vurderede, at der i denne sag var en konflikt mellem to bestemmelser i den amerikanske lovgivning om undervisning af børn med handicap – nemlig bestemmelsen om Least Restrictive Environment (LRE) og bestemmelsen om FAPE (Free Appropriate Public Education). LRE betyder, at et barn skal skoleplaceres i et tilbud med mindst mulige restriktioner i forhold til jævnaldrendes muligheder – dvs. at man kun skal tage specialtilbud i anvendelse, hvis det ikke er muligt at integrere barnet helt eller delvist i almindelige klasser. FAPE indebærer, at undervisning skal være gratis for forældrene, og at den skal være adækvat i forhold til barnets udviklingsmæssige behov og undervisningsbehov. Det er begrebet ’adækvat’ der i denne sag har været i konflikt med bestemmelsen om de færrest mulige restriktioner. Forældrenes ønske om skoleplacering relaterede sig til de færrest mulige restriktioner, mens skoledistriktet vurderede, at barnets udviklingsmæssige behov bedst blev tilgodeset i en specialklasse.

Ankeinstansen siger i sin afgørelse, at FAPE juridisk har forrang frem for LRE. Hvis det tilbud, som skoledistriktet tilbyder, ikke giver barnet meningsfulde udviklingsmuligheder, så sker der en overtrædelse af bestemmelserne om FAPE, fordi tilbuddet ikke er adækvat. Skoledistriktets tilbud til barnet var primært gruppebaseret og omfattede kun 30 minutters 1:1-træning om dagen, og det var ikke tilstrækkeligt til at yde barnet et adækvat skoletilbud. Barnet ville ikke kunne koncentrere sig i gruppesammenhænge eller imitere de færdigheder, der blev demonstreret.

Ankeinstansen afgjorde, at skoledistriktet i stedet skal tilbyde barnet et 1:1-tilbud, som fokuserer på opmærksomhed og kommunikative færdigheder. Ankeinstansen vurderede altså, at barnet ikke i tilstrækkelig grad ville profitere af den gruppebaserede undervisning. Derfor blev skoledistriktet pålagt dels at ændre barnets skoleplacering og dels at kompensere for den tid, barnet allerede havde tilbragt i det gruppebaserede tilbud. Kompensationen skal bestå i 480 timers ABA-træning i hjemmet.

Samtidig vurderede ankeinstansen, at forældrenes ønske om enkeltintegration ikke opfyldte bestemmelser om et adækvat skoletilbud. Barnet ville ikke kunne koncentrere sig i en almindelig førskoleklasse og barnet var desuden ude at stand til at tale eller på anden vis kommunikere med de andre børn.

Kilde: Early Childhood Report, Vol. 19 No. 9, 1. september 2008

Sagens identifikatioin: Corona-Norco Unified Sch. Dist., 6 ECLPR 6 (SEA CA 2008).

Tidligere artikler om ABA i Californien:
Konfliktfyldt sag om integration og ABA
Eklektisk metode opfylder lovkrav om dokumenteret metode
78 mio. ekstra til forskning i ultratidlig intervention
Ny universitetsklinik
Børnehospital opretter forældrekurser
Udgifter til ABA refunderes
Medarbejdere overtager supervisionscenter
Kritik af benchmarking af børns udvikling
Offentlig investering for livet
Utilfredse forældre danner ny afdeling af FEAT
Ny forskning i tidlige og intensive interventioner
ABA-skole ekspanderer
Enkeltintegration betyder alt
Tidlig og intensiv intervention truer budgetter og giver konflikter
Dimissionsfest på ABA-skole
10-årig dreng får bevilget privat ABA-skolegang
BBC laver program om ABA-behandling
Alle børn med autisme skal tilbydes ABA-behandling

Redaktionen/13.9.2008